Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου

Τακτικά μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα τα οποία εργάζονται ή έχουν εργαστεί αποδεδειγμένα μέσω αντίγραφου της άδειας οπλοφορίας τους ή με την σύμβαση εργασίας τους, ή με την γραπτή βεβαίωση του εργοδότη τους ως συνοδοί ασφαλείας, και αν τα παραπάνω δεν είναι εφικτά, η εισδοχή τους προτείνεται από δύο ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και τα οποία θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη. Η πρόταση για εισδοχή νέου μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο εκάστοτε ΔΣ, το οποίο αξιολογεί τον φάκελο του προτεινόμενου και αποφασίζει στην επόμενη τακτική συνεδρίαση με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ.

Αρωγά μέλη είναι όσα πρόσωπα συνεισφέρουν στη δραστηριότητα και τους σκοπούς του Συλλόγου, αλλά δεν έχουν την ιδιότητα του συνοδού Ασφαλείας και δεν απολαμβάνουν τα πλήρη προνόμια των τακτικών μελών, μηδέ τις υποχρεώσεις αυτών, και ενδεικτικώς δεν υποχρεούνται στην πλήρη εισφορά προς το Σύλλογο αλλά μόνο στο 50% του συνόλου της ετησίας εισφοράς προς το Σύλλογο και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην ΓΣ.

Η εγγραφή τους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., με την οποία αναγνωρίζονται οι Υπηρεσίες στο Σύλλογο και εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ με πλειοψηφία 2/3 των μελών του

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες ή και υλική ενίσχυση στον Σύλλογο ή είναι καταξιωμένες προσωπικότητες στον συγκεκριμένο χώρο των συνοδών ασφαλείας, των σωμάτων Ασφαλείας και γενικώς των Αρχών τήρησης της Τάξης και Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και καταξιωμένες προσωπικότητες στην πνευματική,
επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ με πλειοψηφία 2/3 των μελών της, δεν απολαμβάνουν τα προνόμια των τακτικών μελών, δεν συμμετέχουν στις υποχρεώσεις αυτών, και ενδεικτικώς δεν υποχρεούνται σε εισφορές προς το Σύλλογο και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποχρεωτικής παρουσίας στην ΓΣ

Το ΔΣ δύναται σε κάθε τακτική αλλά και έκτακτη συνεδρίασή του να αποφασίζει και για τις εισδοχές πάσης φύσεως νέων μελών. Η εγγραφή νέου μέλους θα ολοκληρώνεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του πρώτου έτους. 

Το Δ.Σ. χορηγεί σε κάθε νέο μέλος ένα απλό αντίγραφο του Καταστατικού του Συλλόγου, ώστε να γνωρίζει το μέλος τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του, το οποίο θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

 Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από έγγραφη ειδοποίηση προ μηνός από της αποχωρήσεως, η οποία θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον τακτοποιήσει τις τυχόν εκκρεμότητες του.

Απαγορεύεται να εγγραφεί ως μέλος:

Α) όποιος έχει στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμού ή ενώσεως και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Β) όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτό.
Γ) όποιος έχει αμετακλήτως καταδικαστεί με οποιαδήποτε ποινή για ατιμωτικό αδίκημα που δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Δ) όποιος δεν έχει την ιδιότητα που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος Α2.
Ε) δημόσιοι υπάλληλοι εν ενεργεία, καθώς και συνταξιούχοι.
ΣΤ) Απαγορεύεται η εγγραφή μελών που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα

Κάθε μέλος θα λαμβάνει και Ταυτότητα Μέλος του Συλλόγου κατά την εγγραφή του. Η Ταυτότητα θα περιλαμβάνει Αριθμό μητρώου μέλους, Αριθμό Αστυν. Ταυτότητος, φωτογραφία και Barcode με ψηφιακή συμπερίληψη των στοιχείων που επιλέγει το μέλος του Συλλόγου, ακόμη και βιογραφικό.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η επίδειξη της ταυτότητος προς οποιονδήποτε τρίτο, μέλος ή μη του Συλλόγου με τη ρητή εξαίρεση τις περιπτώσεις (α) όπου η ταυτότητα ζητείται σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, (β) η ταυτότητα ζητείται από εργοδότη του μέλους, (γ) είναι αναγκαία η απόδειξη της ιδιότητος του μέλους για την απόλαυση πάσης φύσεως προνομίων που καθορίζει ο Σύλλογος για τα μέλη του.

Τυχόν επίδειξη της ταυτότητος του Συλλόγου, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων και ειδικότερα ως μέσω επίδειξης θεωρείται κατάχρηση της ιδιότητος του μέλους και ουσιώδης πειθαρχική παράβαση που δικαιολογεί τη διαγραφή του μέλους και την αφαίρεση της ταυτότητος.

Η Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου θα ανανεώνεται ετησίως κατά την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους ή έως την τέλεση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σε περίπτωση διαγραφής/αποχώρησης μέλους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, το μέλος υποχρεούται άμεσα να παραδώσει την ταυτότητα στον Γραμματέα του Συλλόγου.

Δικαιώματα Μελών
Α) Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Β) Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Γ) Όλα τα μέλη έχουν κάθε άλλο δικαίωμα που προκύπτει από την ιδιότητα τους ως τακτικών, αρωγών ή επίτιμων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Α) Στα μέλη του Συλλόγου που η διαγωγή τους ή η εν γένει συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. 1) παρατήρηση 2) έγγραφη επίπληξη 3) προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε όλες ή ορισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 4) οριστική διαγραφή του Συλλόγου Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται μετά από προηγούμενη πρόσκληση και ακρόαση του μέλους από την Πειθαρχική Επιτροπή. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ, που συνεδριάζει σε ολομέλεια στις περιπτώσεις 3 και 4, με Πρόεδρο πρόσωπο εγνωσμένης νομικής κατάρτισης (πρώην Δικαστικό, Δικηγόρο κλπ), ο οποίο εκλέγεται μαζί με το ΔΣ και για ισόχρονη θητεία, κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Η απουσία μέλους του ΔΣ από συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν δικαιολογείται, και προς τούτο κατά την σύγκλησή της θα ειδοποιούνται να παρασταθούν και τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, τα οποία θα αποχωρούν εφόσον συμπληρωθεί η Ολομελής παρουσία του ΔΣ.

 Β) Η πειθαρχική εξουσία για τα μέλη του Δ.Σ. ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως αν το ζητήσει το 1/4 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών ή 4 μέλη του Δ.Σ. και επιβάλλονται από αυτήν κατά πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών οι κάτωθι ποινές: 1) παρατήρηση ή 2) έγγραφη επίπληξη ή 3) προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και αντικατάστασή του όσο διαρκεί αυτή ή 4) έκπτωση από το αξίωμα και αντικατάστασή του ή 5) οριστική διαγραφή από το Σύλλογο. Οι προσφυγές κατά τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του τιμωρουμένου, ρυθμίζονται από το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

 Γ) Ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, θεωρούνται σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την οριστική διαγραφή από το Σύλλογο: 

1) η δυσφήμιση του Συλλόγου με συμπεριφορές που αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου και τις αξίες του

 2) η επίδειξη της ταυτότητος μέλους πέραν των προβλεπόμενων περιπτώσεων, ήτοι των περιπτώσεων και περιστάσεων εκτός εκδηλώσεων του Συλλόγου, ή εκτός των περιπτώσεων προσφορών με βάσει την απόδειξη ιδιότητος μέλους του Συλλόγου και απόλαυσης των ειδικά καθορισθέντων από το Σύλλογο για τα μέλη του προνομίων. 

3) η αμετάκλητη καταδίκη για ατιμωτικά αδικήματα, για κακουργήματα και η συμμετοχή σε ενασχολήσεις μη συνάδουσες με το ρόλο των συνοδών Ασφαλείας προσώπων.

 4) η ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαξιωτικών, προσβλητικών ή/και δυσφημιστικών σχολίων για το Σύλλογο και/ ή τα μέλη του. 5) η παραβίαση των αρχών της εμπιστευτικότατος, ως ορίζονται εκ του παρόντος Καταστατικού, και εκ των κανόνων εσωτερικής λειτουργίας και εσωτερικού Κανονισμού Η εισδοχή νέου μέλους αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή απάντων των όρων του Καταστατικού του Συλλόγου και ειδικώς της Πειθαρχικής Διαδικασίας. 

Συνεπώς, δια του παρόντος ρητώς ορίζεται ότι απαγορεύεται ρητώς σε κάθε μέλος, τυχόν προσβολή της διαδικασίας, καθόσον ως Πειθαρχική τοιαύτη, αναγνωρίζει ότι υπόκειται σε αυτήν οικειοθελώς κατά την εισδοχή του και εν γνώσει του την αποδέχεται εκ προοιμίου, ως επίσης αποδέχεται και τις ανωτέρω οριζόμενες συμπεριφορές ως σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις που δικαιολογούν την διαγραφή από τον Σύλλογο. 

Δ) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την συνεδρίαση της πειθαρχικής Επιτροπής, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα μέλη οφείλουν:

Α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Β) Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους.

Γ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Δ) Να συμμετέχουν ενεργά και να εκτελούν πρόθυμα εργασίες που τους αναθέτει ο Σύλλογος και

Ε) Να απέχουν από κάθε πολιτική δραστηριότητα μέσα στον Σύλλογο.

ΣΤ) Να απέχουν από καθετί που αντιβαίνει στη δεοντολογία του Συλλόγου, στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη.

Ζ) Τα μέλη θα πρέπει να υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση (που θα δίνεται στο ΔΣ) με τα πραγματικά στοιχεία τους ότι συμφωνούν για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συλλόγου η στα μέσα δικτύωσης, φωτογραφικού υλικού των ιδίων κατά τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Πως γίνομαι μέλος;
Βήμα 1
Συμπληρώνετε την αίτηση ενδιαφέροντος

Βήμα 2
Η γραμματεία μας επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικά

Βήμα 3
Λαμβάνετε e-mail με τις απαραίτητες πληροφορίες και τις σχετικές οδηγίες

Βήμα 4
Μας αποστέλλετε τα σχετικά στοιχεία και το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της συνδρομής

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α.

Η ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνοδών Ασφαλείας αποσκοπεί κυρίως στην αποκατάσταση του σωστού και επαγγελματικού καθεστώτος της συνοδείας… Μάθετε περισσότερα εδώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Συνοδούς VIP, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.Σε ποιούς απευθύνεται διαβαστε ΕΔΩ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
  1. ΓΡΑΦΕΙΑ
  2. Γούναρη 78.Γλυφάδα
  3. Τ.Κ. 16561
  4. Τηλ. 211 21 20 554
  5. Κιν.698 769 0069
  6. Email :info@hba.com.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ