Αγαπητέ Κύριε Πιπέρογλου,
Λαµβάνοντας υπόψη το Έργο του Συλλόγου, η VEDICOR Defensive Systems SA
προσφέρει στα Μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνοδών Ασφαλείας ένα
ολοκληρωµένο Ασύρµατο Σύστηµα Ασφαλείας VGT1, εγκεκριµένο από την Ε.Ε., σε
τιµή υπερχονδρικής, ήτοι 103,00€ πλέον ΦΠΑ.
Η σύνδεση και παρακολούθηση του Συστήµατος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της
VEDICOR θα παρέχεται ∆ΩΡΕΑΝ για 6 µήνες.

Το πλήρες Σύστηµα VGT-1 περιλαµβάνει:
• Κεντρική µονάδα µε LCD πληκτρολόγιο
• ασύρµατο ραντάρ
• ασύρµατη µαγνητική επαφή
• ενσωµατωµένη εσωτερική σειρήνα
• 2 ασύρµατα τηλεχειριστήρια για όπλιση / αφόπλιση / πανικό

Επίσης:
• Το Σύστηµα είναι επεκτάσιµο µέχρι 64 ζώνες
• Έχει τη δυνατότητα προσθήκης κάµερας για την αποµακρυσµένη επίβλεψη του
χώρου
• Είναι εφικτή η πλήρης διαχείριση του µέσω κινητού τηλεφώνου
Υπηρεσίες Κέντρου Επιχειρήσεων:
Η σύνδεση του κάθε Συστήµατος µε το υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων της
VEDICOR, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καλύπτει πλήρως την ασφάλειά των
Συνδροµητών, αφού ενσωµατώνει τη λήψη όλων των σηµάτων του Συστήµατός τους:
Λήψη συναγερµού & διάρρηξης
Λήψη ειδοποίησης τερµατισµού συναγερµού
Λήψη συναγερµού προσωπικής απειλής

Λήψη σήµατος φωτιάς
Λήψη σήµατος διακοπής ρεύµατος
Λήψη σήµατος επαναφοράς ρεύµατος
Λήψη σήµατος 24ωρου τεστ καλής λειτουργίας
Λήψη σήµατος διακοπής επικοινωνίας
Λήψη σήµατος χαµηλής στάθµης µπαταρίας
Λήψη σήµατος βραχυκυκλώµατος
Λήψη σήµατος δολιοφθοράς – παραβίασης tamper
Λήψη σήµατος ιατρικής βοήθειας
Το Τεχνικό µας Τµήµα είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για όποια άλλη
πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστούν.
Τηλ. 212 000 2328 (24ωρο)
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
VEDICOR Defensive Systems S.A.
Σηµείωση: Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας